Cách ly tín hiệu 4222 PR Electronics

Cách ly tín hiệu 4222 PR Electronics
Type: 4222
Tín hiệu đầu vào : RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA and V
Tín hiệu đầu ra : PNP/NPN, TTL
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : AC hoặc DC
Cách ly tín hiệu : 2.3kVAC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Cấu hình : màn hình 4501, 4511, 4512
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch