Cách ly tín hiệu 5225 PR Electronics

Cách ly tín hiệu 5225 PR Electronics
Type: 5225
Tín hiệu đầu vào : Namur, contact, NPN/PNP, Tacho
Tín hiệu đầu ra : Voltage, current, NPN/PNP, rơle
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : 19.2…28.8 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Cấu hình : Loop Link 5909
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch