Cảm biến áp suất 18.605G BD-Sensors

Cảm biến áp suất 18.605G BD-Sensors

Dạng: 18.605G

Thang đo: 0..1 mH2O và có thể yêu cầu 0..10 mH2O

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/4″

Kết nối điện: PVC-cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức