Đo chênh áp dạng cơ

Chênh lệch áp suất là sự khác biệt về chênh áp tại hai điểm khác nhau,là hiệu áp suất của hai điểm.Để đo được sự chênh áp cần thiết bị đo chênh áp,thiết bị này có hai đầu để đo và để tính được hiệu giữ hai giá trị áp suất.