Ứng dụng

Đo Mức Chất Rắn Dạng Xoay

Đo mức chất rắn nhằm mục đích kiểm soát và giám sát  mức nguyên liệu trong bồn là một phần rất quan trong trong các nhà máy sản xuất như